Informacje ogólne

  • Data utworzenia: 1998 rok
  • Powierzchnia: 24 887,21 ha
  • Cele ochrony: zachowanie krajobrazu młodoglacjalnego o dużym zróżnicowaniu form, którego główny element stanowi zespół kilkunastu jezior polodowcowych, przeważnie o charakterze rynnowym (w tym największe jeziora regionu: Powidzkie i Niedzięgiel) ze zbiorowiskami podwodnych łąk ramienicowych, licznymi gatunkami ryb i dogodnymi warunkami do bytowania ptaków; ochrona stanowisk rzadkich roślin wodno-błotnych.
  • Położenie fizycznogeograficzne: Pojezierze Gnieźnieńskie, Równina Wrzesińska
  • Położenie administracyjne: powiat gnieźnieński, gmina Witkowo; powiat koniński, gminy: Kleczew i Wilczyn; powiat słupecki, gminy: Orchowo, Ostrowite, Powidz i Słupca
  • Inne formy ochrony przyrody: Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszary Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pojezierze Gnieźnieńskie, użytek ekologiczny Jezioro Czarne, pomniki przyrody
  • Obowiązujące akty prawne: