ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją wydarzenia „oSowiały Tydzień w parkach krajobrazowych” (zwanym dalej: Wydarzeniem), jest  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95.
 2. Z Administratorem można kontaktować się wysyłając maila na adres zpkww_sekretariat@zpkww.pl lub listownie na adres Kościuszki 95, 61-716 Poznań. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 3. ZPKWW dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych podanych dla celów marketingowych, w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działań marketingowych na nasze zlecenie i na naszą rzecz. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji tej usługi lub prawnego obowiązku, to usuną te dane, zgodnie z procedurami ZPKWW. Dane związane z prowadzeniem działań przechowujemy na serwerach lub dyskach utrzymywanych wewnątrz siedziby ZPKWW lub serwerach firm świadczących usługi na rzecz ZPKWW na podstawie ważnych umów w pełni zabezpieczających dane osobowe.
 4. Państwa dane, z uwagi na współpracę i dofinansowania wydarzeń organizowanych przez ZPKWW, będą również przekazywane i przetwarzane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne do rozliczenia dofinansowań.
 5. Podczas realizowania wydarzeń Administrator nie gromadzi i nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.
 6. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państw trzecich.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cele – Dane zbierane są i przetwarzane na potrzeby organizacji Wydarzenia, rejestracji uczestników oraz umożliwienia udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia ewentualnych konkursów przeprowadzonych w ramach Wydarzenia, wydania nagród oraz rozliczenia prowadzonych działań z odpowiednimi organami i instytucjami publicznymi/państwowymi. Dane mogą być również przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji lub postępowań realizujących roszczenia wynikające z przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych na potrzeby udziału w wydarzeniu jest: wyrażenie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43; niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45; oraz jako prawnie usprawiedliwiony cel administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Uczestnik przystępując do udziału w Wydarzeniu, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z Wydarzeniem i jego organizacją.
 4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak niepodanie wskazanych w zgłoszeniu danych osobowych niezbędnych do uczestniczenia w Wydarzeniu lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Osoby biorące udział w Wydarzeniu lub rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących w nim udział wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku dziecka przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas organizacji i realizacji Wydarzenia, jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych ZPKWW. Wizerunek będzie wykorzystywany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w zakresie wykonywanych zadań statutowych. Dopuszcza się możliwość przetwarzania wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć, w dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią, m. in. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu, dane, tj. wyłącznie imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą nam także potrzebne, abyśmy mogli precyzyjnie ustalić czyje dane będziemy zobowiązani usunąć. Nie będziemy jednak prosić o więcej danych niż podczas ich pobierania. W tym zakresie także dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam spełnienie prośby, jeżeli nie będziemy w stanie poprawnie zweryfikować tożsamości.
 4. Każdemu czyje dane są przetwarzane przysługuje:
 • Prawo dostępu do danych – prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji;
 • Prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu;
 • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia – prawo do przekazania danych, będących w naszym posiadaniu do innej organizacji;
 • Prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.
 1. Dodatkowo zawsze można złożyć skargę do przedstawiciela ds. ochrony danych w ZPKWW.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez następujący okres:
CELE PRZETWARZANIA KRYTERIA OKRESU PRZECHOWYWANIA
Organizacja i udział w wydarzeniu

Zarządzanie wydarzeniem

Promocja wydarzenia

Okres niezbędny do organizacji i weryfikacji uczestników wydarzenia oraz rozdania nagród i promocji wydarzenia
Dochodzenie roszczeń z tytułu udziału w wydarzeniu Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez instytucje udzielające dofinansowań Okres rozliczenia dofinansowania wydarzenia przez instytucje publiczne/państwowe
 1. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po realizacji wydarzenia i wszystkich obowiązków ZPKWW z tym związanych.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZETWARZANYMI PRZEZ ZPKWW DANYMI OSOBOWYMI

 1. Na złożony wniosek, ZPKWW poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można zawnioskować o podanie następujących informacji:
 • Tożsamość i dane kontaktowe administratora.
 • Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych;
 • Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie ZPKWW lub interesie strony trzeciej – informacje o takim interesie;
 • Kategorie danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz przetwarzane;
 • Odbiorca/odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane były/są/ lub będą ujawniane;
 • Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo.
 • Przez jaki czas dane będą przetwarzane;
 • Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu względem przetwarzania;
 • Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • W jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego;
 • Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje nieprzekazania takich danych;
 • Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby której te dane dotyczą;