Publikacje

13 Lis 2018

Przewodnik „Puszcza Zielonka i okolice”

Przewodnik „Puszcza Zielonka i okolice”

Praca zbiorowa pod redakcją Bartosza Krąkowskiego

Wydawnictwo: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

2018

Wznowione wydanie publikacji, prezentującej walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i jego otoczenia. Publikacja ta stanowi szeroki i usystematyzowany zbiór informacji turystycznej, krajoznawczej, kulturowej i przyrodniczej, który stanowi praktyczny przewodnik będący swoistym zaproszeniem do poznawania uroków Puszczy Zielonki i jej okolic. Publikacja zawiera opis sieci ponad 600 km oznakowanych szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, nordic walking, kajakowych i konnych uzupełnionych o rozbudowaną infrastrukturę w postaci miejsc odpoczynku, ścieżek edukacyjnych czy leśnych szkół.

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Wiecej ...

31 Lip 2018

Rogaliński Park Krajobrazowy

Rogaliński Park Krajobrazowy

Kasprzak Krzysztof, Raszka Beata

Wydawnictwo: Wydawnictwo WBPiCAK

Poznań 2011

Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione Publikacja z serii „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza” prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W części ogólnej przewodnika omówiono położenie parku, opisano jego krajobraz i budowę geologiczną. Kolejne rozdziały poświęcono wodom, faunie i florze oraz formom ochrony przyrody – zostały one bogato zilustrowane rycinami przedstawiającymi występujące tu gatunki roślin i zwierząt. W książce zamieszczono opisy ważniejszych miejscowości oraz szlaków turystycznych: pie-szych, rowerowych, konnych i wodnego. Znalazły się także biogramy ludzi związanych z terenami parku, mapki i kolorowe fotografie.

Wiecej ...

31 Lip 2018

Park Krajobrazowy Promno

Park Krajobrazowy Promno

Kasprzak Krzysztof, Raszka Beata

Wydawnictwo: Wydawnictwo WBPiCAK

Poznań 2008

Park Krajobrazowy Promno położony jest niedaleko Poznania – na terenie między Pobiedziskami (na północy), a Kostrzynem i Iwnem (na południe). Przedstawiony w przewodniku rejon może być doskonałym celem krótkich weekendowych wycieczek. W publikacji znalazły się informacje o Parku dotyczące jego klimatu, wód powierzchniowych (liczne jeziora i rzeki, łowiska), roślinności (ginące, objęte ochroną gatunki – m.in. kłoć wiechowata, tłustosz pospolity, rosiczki długolistna i okrągłolistna) i zwierząt (m.in. rzadkie już popielice). Czytelnik znajdzie tu także historyczno-krajoznawcze charakterystyki wielu miejscowości leżących w Parku i okolicy (m.in. Pobiedziska, Promno, Czerniejewo, Iwno, Kostrzyn), przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, samochodowych i wodnych, opisy ścieżek dydaktycznych oraz biogramy osób związanych z Parkiem i sąsiednimi obszarami. Bogaty i szczegółowy materiał tekstowy uzupełniony został spisem polecanej literatury, kolorowymi fotografiami i mapkami oraz rysunkami roślin i zwierząt.

Wiecej ...

31 Lip 2018

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Kasprzak Krzysztof, Raszka Beata

Wydawnictwo: Wydawnictwo WBPiCAK

Poznań 2007

Przewodnik po Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego utworzonym w 1991 r. na ziemi kościańskiej w okolicach Turwi, Racotu, Kopaszewa i Rąbinia - na terenach będących dawniej własnością gen. Dezyderego Chłapowskiego i jego rodziny. W pierwszej części książki przybliżono postać patrona Parku - żołnierza napoleońskiego, uczestnika powstania listopadowego, ale też znakomitego rolnika i jednego z wielkopolskich twórców nowoczesnych metod gospodarowania w XIX w. Dalej omówione zostało położenie Parku, jego krajobraz i budowa geologiczna, klimat, wody, lasy, parki przypałacowe, występujące tam rośliny i zwierzęta oraz stosowane formy ochrony przyrody. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystyczne dla tego obszaru zadrzewienia śródpolne wprowadzone przez Chłapowskiego. Kolejne części przewodnika to opisy ważniejszych miejscowości i szlaków turystycznych - pieszych, rowerowych, wodnych, a także informacje na temat Krzywińskiej Kolei Drezynowej i kolei parkowej w Cichowie. W książce znalazły się również biogramy ludzi związanych z terenami Parku. Bogaty i wyczerpujący materiał tekstowy uzupełniono mapkami szlaków i zadrzewień, zilustrowano kolorowymi fotografiami ciekawych miejsc i obiektów oraz rysunkami przedstawiającymi rośliny i zwierzęta.

Wiecej ...

31 Lip 2018

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Kasprzak Krzysztof, Raszka Beata

Wydawnictwo: Wydawnictwo WBPiCAK

Poznań 2012

"Dzieje środkowej Wielkopolski są związane z Wartą i jej dopływami. Jedna z najstarszych w tym regionie osad powstała około 12 tys. lat temu w okolicach obecnej wsi Tarnowa nad Wartą. Kilka tysięcy lat później także nad Wartą, przy ujściu Prosny, powstała osada kultury łużyckiej. We wczesnym średniowieczu w dolinie Warty żyły wspólnoty, stające się z biegiem lat ważnymi ośrodkami politycznymi kształtującego się państwa. Późniejszy gospodarczy i kulturowy rozwój terenów nadwarciańskich ściśle związany jest zwłaszcza z Pyzdrami, Ciążeniem i Lądem, wówczas grodem na Rydlowej Górze. W X w. stał się on siedzibą kasztelanii i znaczącym miejscem rozwijającego się chrześcijaństwa. Osadnictwo średniowieczne miało duży wpływ na krajobraz Parku. Powstawały wówczas osady rolnicze, związane z eksploatacją lasu (Wrąbczyn) oraz rudnicze i hutnicze (Ruda Komorska). Jeszcze wyraźniej w krajobrazie odcisnęło się osadnictwo olęderskie z XVIII w., a następnie stopniowe zatrzymanie tej kolonizacji i opuszczenie wielu osad. Nie bez znaczenia było także nowe osadnictwo po 1864 r., kiedy w Królestwie Polskim nastąpiło uwłaszczenie chłopów, oraz osadnictwo będące wynikiem parcelacji majątków po reformie rolnej w 1925 r. (…) Autorzy przewodnika mają nadzieję, że zachęcą Czytelników do odwiedzania nie tylko Lądu, Ciążenia i Pyzdr – miejscowości utożsamianych z Parkiem – ale także do odbycia wycieczek i podróży edukacyjnych w mniej znane okolice w celu poznania ich przyrody, krajobrazu, kultury i historii".

Wiecej ...

Powiększenie
Kontrast